تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  
فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه