تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

پیگیری توافق بر ساختار حقوقی کارخانه نوآوری شیراز

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، در جلسه ای با حضور آقای مهندس فرمانی، قائم مقام شرکت مهد گستران تجارت عطار و آقای مهندس صمیمی مدیر عامل کارخانه نوآوری شیراز، با آقای دکتر نصیری عضو هیات مدیره و مدیر عامل و آقای دکتر آقایی، رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، موضوع توافق بر ساختار حقوقی کارخانه نو آوری شیراز و رفع موانع فعالیت حداکثری کارخانه نوآوری شیراز بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه