تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

بازدید مدیران ارشد شرکت ایران خودرو از خطوط تولید و توانمندیهای شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

بازدید مدیران ارشد شرکت ایران خودرو از خطوط تولید و توانمندیهای شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با هدف طراحی ، تامین و تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت ایران خودرو توسط دو شرکت ITMC و شرکت صاشیراز در قالب تأسیس کنسرسیوم سه جانبه

فرم مجمع عمومی فوق العاده

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی فوق العاده-افزایش سرمایه