تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

تلفن گویا  ۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹

 ردیف  نام و نام خانوادگی  تلفن ثابت/۰۷۱ سمت سازمانی (طبق تاپ چارت)
۱ محمد کمال پور ادیب ۳۷۲۶۲۶۰۹  مدیر دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
۲ پیمان برازنده ۰۲۱-۲۲۸۵۹۵۰۰  مدیر دفتر تهران
۳ مهدی سجادی ۳۷۲۷۵۲۴۴ معاونت تولید
۴ عباس بهرامی   ۳۷۲۵۰۰۳۷  معاونت بازرگانی،تدارکات و پشتیبانی
۵ اردوان اکبرپور ۳۷۲۵۰۰۲۶ معاونت پژوهش
۶ علیرضا شهبازی ۳۷۲۷۰۰۲۴ معاونت اقتصادی و منابع انسانی
۷ محمد راستی کردار ۳۷۲۶۹۴۰۴  سرپرست حراست
۸ محمدمهدی رفعت مقام ۳۷۲۶۸۰۹۵ سرپرست تدارکات
 ۹  زهره صباغ  ۳۷۲۷۰۰۲۱  مدیر طرح ومهندسی فروش
۱۰  حامد آرزومندان  ۳۷۲۶۸۱۴۳  مدیر پشتیبانی فنی مراکز
۱۱  حسن زارع  ۳۷۲۶۸۰۹۳  مدیراموراداری ومنابع انسانی
۱۲  سید وحید اصنافی  ۳۷۲۷۵۴۹۶   سرپرست صنعت بدون کارخانه
۱۳  مهدی همتی علمدارلو ۳۷۲۶۸۰۹۲   مدیر امور مالی
۱۴   آرش  مردانی ۳۷۲۷۵۲۴۴  مدیر تولید قطعات اولیه 
۱۵ مریم مردانی ۳۷۳۵۴۸۴۸ مدیر بازاریابی و فروش تولید
۱۶ آرمان حسنیان ۳۷۲۶۰۱۸۹   مدیر برنامه ریزی وکنترل تولید
۱۷   محمدهادی حکیم رابط ۳۷۲۶۴۳۰۳  مدیر فنی مهندسی 
۱۸  علی اکبر قریب شاهی ۳۷۲۵۲۵۳۲   مدیر کنترل کیفیت 
۱۹ شهلا صالحی ۳۷۲۶۹۷۰۶  مدیر امور فرهنگی 
۲۰  نازیلا بیات ترک ۳۷۲۶۳۰۴۰   رئیس امور سهام و بورس
۲۱ رایان آرسته ۳۷۲۵۰۰۴۱  رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت